جریان‌های الاهیاتی یهودی متأثر از جریان‌های اسلامی در دوره میانه
31 بازدید
محل نشر: فصلنامه معرفت ادیان،‌سال دوم، شماره ۳ (پیاپی ۷)، تابستان ۱۳۹۰
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تأثیر اسلام بر یهودیت