علم و دین
36 بازدید
محل نشر: کتاب کلام جدید (چاپ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
رابطه علم و دین و نیز بررسی امکان یا عدم امکان علم دینی