هسکله: جنبش روشنگری یهود
41 بازدید
محل نشر: پژوهشنامه ادیان/ شماره 3 / سال 1388
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
جریان عقلگرایی مدرن یهودی